FAQ

Posted in FAQ

የሽያጭመመዝገቢያ መሳሪያ /Cash Register Machine/ ተጠቃሚዎች ማሽኑ ብልሽት ሲያጋጥመው መብራት በሚጠፋበት ወቅት እንዲሁም የአድራሻ ለውጥ በሚያደርጉበት ጊዜ ያለው አጠቃላይ መረጃ ቢብራራ?

የሽያጭመመዝገቢያ መሳሪያው ብልሽት በሚያጋጥምበት ጊዜ ለአገልግሎት ማዕከሉ እና ለባለስልጣን መ/ቤቱ በ2 ሰዓት ውስጥ ማሳወቅ መብራት በሚጠፋበት ጊዜ ለባላስልጣን መ/ቤቱ ወድያውኑ በስልክ ወይም በአካል ማሳወቅ፣ አድራሻ ለውጥ በሚፈልጉ ጊዜ አድራሻ ለውጥ ያደረጉበትን ንግድ ፈቃድ እና መመልከቻ በማያያዝ ለባለስልጣን መ/ቤቱ ማቅረብ ያለባቸው መሆኑን እንገልፃለን፡፡

የወጭ መጋራት ክፍያ /cost sharing/ ክሊራንስ በክፍሎች ይሰጣል?

ተማሪዎች ለእንግልት እና ለተጨማሪ ወጪ ሳይዳረጉ አገልግሎት ከሰጡበት ተቋም የሚፈለግባቸውን ክፍያ /አገልግሎት/ ስለማጠናቀቃቸው የሚገልፅ ደብዳቤ ሰጽፈው ሲቀርቡ በአካባቢያቸው ከሚገኘው ገቢ ሰብሳቢ ቅ/ጽ/ቤት ክሊራንስ መውሰድ የሚችሉ መሆኑን እንገለፃለን፡፡

የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ክፍያ /cost sharing/ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኃላ በምን ያህል ጊዜ ገንዘብ መክፈል እንደሚገባ አገልግሎት ከመስጠት አንፃር እንዲሁም አጠቃላይ ያለው ሁኔታ በዝርዝር ቢገለጽ?

የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ክፍያ /cost sharing/ በተመለከተ ከአንድ ዓመት የእፎይታ ጊዜ በኃላ ክፍያው መጀመር ያለበት ሲሆን፤ አገልግሎት ከመስጠት አንፃር በጤናና በትምህርት ሚኒስቴር የተመደቡበትንና አገልግሎት የሰጡበትን ማስረጃ በማቅረብ ወደሚገኘው ገቢ ሰብሳቢ ቅ/ፅ/ቤት በመሄድ መስተናገድ የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡

ወደ ውጭ ምርቶቻቸውን የሚልኩ ባለሃብቶች በሚልኩበት ጊዜ የተጨማሪ እሴት ታክስ ምጣኔ 0% ሆኖ ሳለ ቫት/VAT/ ተመዝጋቢ የመሆናቸው ምክንያት በግልጽ ቢብራራ?

ወደ ውጪ ምርቶቻቸውን የሚልኩ ባለሃብቶች የዜሮ ተመን ቫት ተመዝጋቢ የመሆናቸው ምክንያት ለግብዓት የተከፈለውን ታክስ ተማላሽ ለማድረግና የውጭ ንግዱን ከማበረታታት አንፃር ነው፡፡

ቅጣት ብቻ የተጣለበት ግብር ከፋይ ቅጣት እንዲነሳለት በሚጠይቅበት ጊዜ ስንት መቶኛ ይነሳለታል?

አስተዳዳራዊ መቀመጫዎች እንደማይነሱ ከተገለፁት ሁኔታዎች በስተቀር በግብርና ታክስ ላይ የተጣሉ አስተዳደራዊ መቀመጫዎች እንደሁኔታው በሙሉ ወይም በከፊል ሊነሱ ይችላሉ፡፡

በኢትዮጵያ ነዋሪ ሆኖ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር/TIN/ የሌለው ሰው በሚሰጠው አገልግሎት ክፍያ ላይ ምን ያህል % ነው ግብር የሚከፍለው?

ቅድመ ግብር ክፍያ ቀንሰው እንዲስቀሩ ሀላፊነት የተጣለባቸው አካላት አገልግሎቱን ያቀረቡ ሰዎች የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ከሌላቸው 30% (ሰላሳ ፐርሰንት) ቀንሰው ገቢ እንዲያደርጉ በህጉ ተደንግጓል፡፡

የተለያዩ የሃይማኖት ተከታዮች /ተቋማት/ ለአምልኮ መገልገያ የሚሆን ህንፃ በሚገነቡበት ወቅት ለግንባታ ስራ የሚያገለግሉ እቃዎችን ሲገዙ ከተጨማሪ እሴት ታክስ እና ከተርንኦቨር ታክስ ነፃ ናቸው ወይስ ይከፈሉበታል?

የሃይማኖት ተቋማት ለአምልኮ የሚሆን ህንፃ በሚገነቡበት ጊዜ ታክሱን ሳይጨምሩ ግብይት ይፈፅማሉ የሚል ህግ ስለሌለ እንደማንኛውም ሸማች/ገዥ ታክሱን ጨምረው ዕቃዎችን መግዛት ይኖርባቸዋል፡፡

በጥቃቅንና አነስተኛ ተሰራጅተው በንግድ ስራ የተሰማሩ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ ናቸውን?

በጥቃቅንና አነስተና ተደራጅተው በንግድ ስራ የተሰማሩ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ አይደሉም፡፡

ከህንፃ ሽያጭ በሚገኝ ገቢ ላይ ስለሚከፈል የካፒታል እድገት/Capital Gain/ ታክስ ጋር በተያያዘ ያለው የታክስ አከፋፈል ምን ይመስላል?

ጥቅም ላይ 15% (አስራ አምስት ፐርሰንት) ግብር የመከፈልበት መሆኑ በህጉ ተደንግጓል፡

የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /TIN/ ለማግኘት መሟላት ያሉባቸው ቅድመ ሁኔታዎች እና ግዴታዎች ምንድን ናቸው?

በባለስልጣኑ የተዘጋጀውን ቅፅ ሞልቶ ማቅረብና የጣት አሻራ መስጠት፣

የንግድ ስራ ፈቃድ ለማውታት የግብር ከፋይ መለያ ቁትር የምስክር ወረቀት ከባላስልጣኑ በቅድሚያ ማግኘት፣

ግለሰቡ የተለያየ የንግድ ዘርፍ ወይም ቅርንጫፍ በተለያየ ቦታዎች ቢኖሩትም አንድ የግብር ከፋይ መሌ ቁትር ብቻ የማውጣት ግዴታ አለበት፡፡

የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /TIN/ ጋር በተያያዘ የምዝገባ ለውጦ፣ የአድራሻ ለውጥ፣ እንዱሁም ምትክ የግብር ከፋዩ መለያ ቁጥርየምስክር ወረቀት ለማግኘት ያሉት ቅድመ ሁኔዎች በዝርዝር ቢገለጹ?

የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /TIN/ የምዝገባ ለውጦችና ማሻሻያዎችን በተመለከተ ለውጡ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ለተመዘገበበት ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤት ማሳወቅ፤ መረጃዎች የሚያስለውጥ ከሆነ የቀድሞውን የምስክር ወረቀት መመለስ፣ ምትክ የግብር ከፋ መለያ ቁጥር ለማግኘት፣ ግብር ከፋዩ ለፖሊስ ያሳወቀበትን ማስረጃ ካቀረበ፣ ወይም የምስክር ወረቀቱ በተለያየ ምክንያቶች ከተበላሸ ግብር ከፋ ሲመለክት የተበላሸውን መልሶ ሌላ ታትሞ ይሰጠዋል፡፡

በኢትጵያ ነዋሪ ለሆኑ ሰዎች ከኢትዮጵያ ውጭ ለተሰጠ የቴክኒክ አገልግሎት ክፍያ ላይ ምን ያህል ፐርሰንት ግብር ይከፈልበታል?

በኢትዮጵያ ነዋሪ ለሆኑ ሰዎች ከኢትዮጵያ ውጭ ለተሰጠ የቴክኒክ አገልግሎት የተፈፀመ ክፍያ 10% (አስር በመቶ) ብር የሚከፍልበት መሆኑን በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 32 ላይ ተደንግጓል፡፡

የውጭ ሀገር ዜጋ ከ183 ቀናት በላይ በመመላለስም ሆነ ሀገር ውስጥ በሚቆበት ጊዜ የግብር ከፋዩ መለያ ቁጥር /TIN/ ለማውጣት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች ቢዘረዘሩ?

የውጭ አገር ዜጋ ከ183 ቀናት በላይ በመመላለስም ሆነ እዚሁ በመቀመጥ በሚቆይበት ጊዜ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /TIN/ ለማውጣት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች፡-

ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደብዳቤ፣

ፓስፖርት፣

ቪዛ አንዲሁም

ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የመኖሪያ ፈቃድ ማሟላት ይጠበቅበታል፡፡

በኢንቨስትመንት ፈቃድ ላይ ያሉ ድርጅቶች ግብር እንዴት ማሳወቅ እንደሚገባ እንዲሁምየእፎይታ ጊዜ ቢገለጽ?

በኢንቨስትመንት ፈቃድ አውጥተው በኢንቨስትመንት ስራ ላይ የተሰማሩ ባለሃብቶች የግብ ትያቄ የሚነሳባቸው የንግድ ፈቃድ ሲያወጡ ነው፡፡ የእፎይታን ጊዜ በተመለከተ በተሰማሩበት ዘርፍና  የኢንቨስትመንት ስራው በሚከናወንበት አካባቢ ሁኔታ የሚወሰን ይሆናል፡፡

በግብርና ምርት /አርሶ አደሩ ያመረተውን ሲሸጥ/ ዊዝ ሆልድ ይደረጋል?

አርሶ አደሩ ያመረተውን ለተጠቃሚ ስለሚሸጥ እና በንግድ ስራ ላይ ያልተሰማራ ስለሆነ ዊዝሆልድ አይደረግም ነገር ግን በግብርና ስራ የኢንቨስትመንት ፈቃድ አውጥቶ ወደ ንግድ የገባ ከሆነ ዊዝ ሆልድ ይደረጋል፡፡

የህብረት ስራ ማህበራት አመታዊ የስራ ሪፖርት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል; ካቀረቡስ የሂሳብ የሂሳብ ጊዜቸው ከመቼ እስከ መቼ ነው?/በገቢ ግብር አዋጅ ተለይቶ አልተጠቀሰም/

የህብረት ስራ ማህበራት በአዋጅ ቁጥር 147/1991 የተቋቋሙ ሲሆን፤ አመታዊ የስራ ሪፖርት ማቅረብ የጠበቅባቸዋል፤ የሂሳብ ጊዜያቸውን በተመለከተ የደረጃሀ ግብር ከፋዮች በመሆናቸው ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 ነው፡፡

የውሎ አበል ክፍያ እንዲሁም የመዘዋወሪያ አበል ክፍያ ከግብር ነጻ የሚሆነው በምን መልኩ ነው?

የውሎ አበል አንድ ሰራተኛ የተቀጠረበትን ስራ ለማከናወን የቀን የውሎ አበል ከግብር ነፃ የሚደረገው ከብር 225 ወይም ከደሞዙ 4ፐ (አራት ፐርሰንት) ከሁለቱ ከፍተኛ ከሆነው መጠን በላይ ሊሆን ኤችልም፡፡ የመዘዋወሪያ አበልን በተመለከተ ከጠቅላላ የወር ደመወዝ ¼ ከብር 2200 የሚበልጥ ሲሆን ከግብር ነፃ የሚደረገው የመዘዋወሪያ አበል በማንኛውም ሁኔታ ከብር 2200 መብለጥ አይችልም፡፡

መኖሪያ ቤት ለቢዝነስ ሲከራይ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነጻ መሆኑን /አለመሆኑን ቢገለጽልን?

የመኖሪያ ቤት ለንግድ ከተከራየ ከመኖሪያ ቤትነት ወደ ንግድ ቤት ስለተቀየረ ማናቸውም ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶች ይመለከተዋል፡፡ በዚህ መሰረት አመታዊ ገቢው ከ500ሺ ብር በላይ ከሆነ የተጨማሪ እሴት ታክስ የግዴታ ተመዝጋቢ ይሆናል፡፡

በቅድሚያ ክፍያ /Advanced Payment/ ስርአት የእቃና የአገልግሎት ግዥ ሲፈጸም የቅድሚያ ታክስ ክፍያ /withholding tax/ የሰበሰባል ወይስ አይሰበሰብም?

በቅድመ ክፍያ/Advanced payment/ ስርዓት የዕቃና አገልግሎት ግዥ ሲፈፀም ግብሩን ቀንሶ ገቢ ማድረግ ያለበት ሰው ቅድመ ታክሱን ቀንሶ ማስቀረት የሚገባው ዕቃ አቅራቢው ወይም አገልግሎት ሰጪው በሚያቀርበው ዕቃ ወይም አገልግሎት በተፈፀመው ስራ /invoice/ ልክ እና ወቅት መሆን አለበት፡፡

የምግብ እህል /ጤፍ፣ ስንዴ…ወዘተ/ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነጻ ናቸው?

የምግብ እህሎችን ዋጋ ለማረጋጋት መንግስ ከመጋቢት 10/2000 ዓ.ም ጀምሮ ከአጠቃላይ ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች ማለትም ከተርንኦቨር ታክስና ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ ተደርጓል፡፡

በኮንስትራክሽን ስራ ላይ ለሚያዝ ሪቴንሽን ቫት ይሰበሰባል ወይስ አይሰበሰብም?

በኮንስትራክሽን ስራ ላይ በያዣ ገንዘብ /Retention/ ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ ነጻ ተደርጓል፡፡

ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና አክሲዮን ማህበር ልዩነታቸው፣ አንድነታቸው እንዲሁም የግብር አከፋፈላቸው እንዴት እንደሆነ በግልፅ ቢቀመጥ?

ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና አክሲዮን ማህበር አንድነታቸው፡- ሁለቱም እንደ ድርጅት ካገኙት ገቢ ላይ 30ፐ እና የትርፍ ድርሻ ክፍፍል በሚኖርበት ጊዜ 10% ግብር የሚከፍሉ ሲሆን፣ ልዩነታቸው በአደረጃጀት ማለትም በግለሰቦች ብዛትና በካፒታል መጠናቸው ነው፡፡

በተለያዩ ቦታ የተለያዩ የንግድ ዘርፎች ያላቸው ግብር ከፋች ግብራቸውን እንዴት አጣምረው መክፈል እንዳለባቸው እና የት መክፈል እንዳለባቸው በግልፅ ቢብራራ?

ግብር ሀፋዩ በአንድ ሰንተረዥ ስራ ግብር የሚከፈለበት ገቢ ከተለያዩየገቢ ምንጭ የሚገኝ ከሆነ ግብሩ የሚወሰነው ገቢውን ወደ አንድ በማጠቃለል ሲሆን፣ ግብሩ የሚከፈልበት ቦታን በተመለከተ ዋናው ምዝገባ በተደረገበት ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤት ይሆናል፡፡

በኮንስትራክሽን ስራ ላይ በረዥም ጊዜ ውል ላይ መከፈል ስላለበት የገቢ መጠንና የክፍያ ጊዜ መቼና እንዴት እንደሆነ በቂ ማብራሪያ ቢሰጠን?

ለረዥም ጊዜ ከሚቆይ የንግድ ስራ ውል ጋር በተያየዘ አንድ ሂሳብ በገቢ ውስጥ መቼ እንደሚካተት ወይም ተቀናሽ እንደሚደረግ የሚወሰነው በአንድ የግብር ዘመን ውስጥ ከውሉ ውስጥ የተጠናቀቀውን በመቶኛ በማስላት መሆን እንዳለበት በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 63 ላይ ተደንግጓል፡፡

በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተርንኦቨር ታክስ ተመዝጋቢ የሆኑ ግብር ከፋዮች ተርንኦቨር ታክስ እያሳወቁ ቆይተው አመታዊ ግብራቸውን ለማሳወቅ በሚሄዱበት ጊዜ ከመ/ቤቱ አመታዊ ገቢያቸው ከ500ሺ ብር በላይ እንደሆነ በመግለፅ VAT ሰርተፍኬት ታትሞ የሚሰጣቸው ሲሆን ወደኋላ ተመልሶ ቅጣትና ወለድ እንዲከፈል መጠየቁ አግባብ ነውን?

በ12 ወራት ጊዜ ውስጥ ታክስ ከፋዩ የሚከናውነው ታክስ የሚከፈልበት ሽያጭ ከብር 500ሺህ በላይ ይሆናል ብሎ ለመገመት የሚያስችል ሽያጭ ከብር 500ሺ በላይ ሆናል ለመገመት የሚያስችል ተጨባጭ ምክንያት ያለው እንደሆነ መመዝገብ ያለበት ሲሆን፣ አንድ ግብር ከፋይ በአንድ ጊዜ የተጨማሪ እሴት ታክስ እና የተርንኦቨር ታክስ ተመዝጋቢ ሊሆን ስለማይችል የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ ሆነው ተርን ኦቨር ታክስ ሲከፍሉ የቆዩ ከሆነ መከፈል ያለበት በልዩነት መሆን አለበት፤ ቅጣትና ወለዱን በተመለከተ መመዝገብ ከነበረባቸው ጊዜ ጀምሮ የሚጣልባቸው ሲሆን፣ ባለስልጣኑ ለተጨማሪ እሴት ታክስ መመዝገብ ያለበት ሆኖ ነገር ግን የምዝገባ ማመልከቻ ያላቀረበን ሰው ራሱ በመመዝገብ ለተመዘገበው ሰው የምዝገባ ሰርተፍኬት መላክ የሚችል መሆኑ በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ ተደንግጓል፡፡

end faq

I want to import motor vehicles into Ethiopia. What are the preconditions I must fulfill?

If you are an Ethiopian who resides in Ethiopia, or who returns to Ethiopia after a period of time abroad, you may wish to import a motor car for personal or public use.
To do so legally you will need an importation license issued by the government. Importing a vehicle without a license would be illegal and punishable by law. 
If you do not have the required license then you may import a motor vehicle through a registered importer. They will undertake the following activities on your behalf;

 • Declare to customs the vehicle you wish to import
 • Calculates the duty and tax payable on your vehicle
 • Deals with the transport company that brings your vehicle to the port of Djibouti and then onwards to Addis Ababa
 • Liaises with the insurance company who will provide the appropriate cover

You will need to contact one of the import companies in Ethiopia to discuss the relevant issues.

What are the types of taxes and duties levied on my motor car?

Unless exempted by law, your motor car is liable to five different taxes. These taxes are assigned priority levels and are calculated in a sequential order. These taxes, in their sequential order, are Customs Duty, Excise Tax, VAT, Surtax and Withholding Tax.

 

What are the motor vehicles exempted from excise tax?

Motor vehicles with a seating capacity greater than 15 passengers, including the driver, are charged at a 10 percent customs duty rate. These vehicles are exempt from excise tax. Motor vehicles with a seating capacity greater than 10 but less than 15 passengers, including the driver, are charged at a 35 percent customs duty rate. These vehicles are exempted from excise tax.

However, if your motor vehicle has a seating capacity of less than 10 passengers, you are obliged by law to pay customs duty plus other taxes including excise tax. The excise tax to be levied on your motor vehicle depends on the cubic capacity of the engine. First, those motor vehicles with a cubic capacity from 1000 to 1300 are liable for 30 percent excise tax rate. motor vehicles with a cylindrical capacity from 1300 to 1800 are liable for a 60 percent excise tax rate. Lastly, motor vehicles with cubic capacity exceeding 1800 are liable for 100 percent excise tax rate. 

 

How do I know the payable tax and duty on my motor vehicle?

One of the tariff officers in Valuation & Tariff Classification Directorate can roughly calculate the likely tax payable on your car if you provide them the following information:
1. Type of your car e.g. Toyota corolla,
2. Model of your car, e.g. ZZE 142L,
3. Cylindrical capacity (cc), e.g. 1800cc,
4. Year of manufacture of your car e.g. 2008.

 

end faq

ስለተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወስ የሚገባን አስር ነጥቦች

ተጨማሪ እሴት ታክስ እንዴት ይሠራል /ይሰላል/

ሴት ታክስ ለታክስ ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት (የኢ/ገ/ጉ/ባ) የማስገባት ግዴታ ሲኖርበት ነገር ግን ከደንበኞቹ የሚሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ /output tax/ በሚከፈልበት ጊዜ ምርቱን ለማምረት ወይም አገልግሎጨማሪ እቱን ለመስጠት በግብዓትነት ለተጠቀመባቸው ጥሬ ዕቃዎች ግዢ ሲፈጽም የከፈለውን ተጨማሪ እሴት ታክስ በመቀነስ ልዩነቱን ለታክስ ሰብሳቢው መ/ቤት ያስገባል፡፡ይህም ሂደት የመጨረሻው የምርቱ ወይም የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ጋር እስኪደርስ ድረስ ይቀጥላል፡፡

 

የተጨማሪ እሴት ታክስን ማን ይሰበስበዋል?

ተጨማሪ እሴት ታክስ ታክሱ በሚመለከታቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች አማካኝነት ለታክስ ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት ወይም ለኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ይሰበሰባል፡፡

 

ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚመለከተው እነማንን ነው?

ለተጨማሪ እሴት ታክስ የተመዘገበ ወይም መመዝገብ ያለበት ሰው፣ ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች ወደ ኢትዮጵያ የሚያስገባ ሰው እንዲሁም በኢትዮጵያ ነዋሪ ያልሆነ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ሳይመዘገብ የአገልግሎት መሥጠት ሥራ የሚያከናውን ሰው ታክሱ ይመለከተዋል፡፡

 

ታክስ የሚከፈልበት የንግድ ሥራ እንቅስቃሴ የቱ ነው?

ማንኛውም ለትርፍ የተከናወነ ቢሆንም ባይሆንም ጥቅም ለማግኘት ሲባል ለሌላ ሰው በሙሉ ወይም በከፊል ዕቃ የመሸጥ ወይም አገልግሎት የመስጠት ተግባር ለማከናወን በማሰብ ወይም በትክክል በማከናወን ማንኛውም የተመዘገበ ሰው በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በከፊል ኢትዮጵያ ውስጥ በመደበኛ ሆነ መደበኛ ባልሆነ መንገድ የሚያከናውነው የሥራ እንቅስቃሴ ነው

 

ከታክሱ ነፃ የሆኑ ግብይቶች የትኞቹ ናቸው?

ሀ. “መኖሪያ ቤት” ማለት ማንኛውም በዋናነት ለመኖሪያ የሚያገለግል ወይም ለመኖሪያነት እንዲውል የታቀደ ህንፃ
ለ. ያገለገለ መኖሪያ ቤት ሸያጭ እና ኪራይ
ሐ. የፋይናንስ አገልግሎቶች
መ. ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚቀርብ ወቅር ማስገባት
ሠ. በሀይማኖት ድርጅቶች የሚሰጡ የአምልኮ ግልጋሎቶች
ረ. የህክምና አገልግሎቶች
ሰ. የትምህርት አገልግሎቶች
ሸ. የኤሌክትሪክና የውሃ እና የመሳሰሉት ከብዙ በጥቂቱ ናቸው፡፡

 

የዕቃ አቅርቦት እና አገልግሎት መስጠት ምን ማለት ነው?

የዕቃ አቅርቦት ማለት የዕቃ ሽያጭ በኪራይ፣በዱቤ፣በጭነት ውጭ በቻርተር ስምምነት ወይም በማናቸውም ዕቃ የመጠቀም ወይም የመጠቀም መብት መፍቀድ እና የእንፋሎት ወይም የኤሌክትሪክ ኃይል የጋዝ ወይም የውኃ አቅርቦትን ይጨምራል፡፡
አገልግሎት ማቅረብ ማለት የዕቃ ወይም የገንዘብ ያልሆነ አቅርቦት ማለት ነው፡፡

 

ተጨማ እሴት ታክስ የሚታሰብባቸው አቅርቦቶች የትኞቹ ናቸው?

ታክሱ የሚታሰብባቸው አቅርቦቶች የምንላቸው ታክሱ እንዳይታሰብባቸው ወይም እንዳይጣልባቸው ተብለው  ከተዘረዘሩት የዕቃ ወይም የአገልግሎት አቅርቦቶች ውጪ ያሉት ናቸው፡፡ ለምሣሌ ተጨማሪ እሴት ታከስ የማይታሰብባቸው የዕቃና የአገልግሎት አቅርቦቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

 

 • የፋይናንስ አገልግሎቶች
 • በትምህርት ተቋማት የሚሰጡ የማስተማር አገልግሎቶች
 • የትራንስፖርት አገልግሎት
 • የህክምና አገልግሎት

የመሣሰሉት ናቸው፡፡

 

ወደ አገር ውስጥ ሲገቡ ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚጣልባቸው ዕቃዎች የትኞቹ ናቸው?

ማንኛውም ዕቃ ወደ አገር በሚገባበት ወቅት የተጨማሪ እሴት ታከስ እንዳይጣልበት ካልተደነገገ በስተቀር የ15% ተጨማሪ እሴት ታክስ ይጣልበታል

 

የተጨማሪ እሴት ታክስ የሚመለከተው ሰው ምን ማድረግ አለበት?

የተጨማሪ እሴት ታከስ የሚመለከትዎት ከሆነ የሚከተሉትን መፈፀም ይኖርብዎታል፡-
ሀ. ለተጨማሪ እሴት ታክስ መመዝገብ
ለ. መዝገብ የመያዝ ግዴታ
ሐ. ግብይትዎን ለታክስ ሰብሳቢው መ/ቤት /ባለሥልጣን/ ማሳወቅ
መ. የተጨማ እሴት ታክስ ደረሰኝ መጠቀም /ካሽ ሬጅስተር መጠቀም/

 

end faq

What is VAT?

VAT (Value Added tax) is a tax on consumption. It is charged on most goods and services which are purchased by an individual and enterprises.

How does VAT work?

VAT is essentially charged on the difference between the sale prices of the good or service provided (outputs) and the cost of goods or services (inputs) bought for use in the production of goods or services at each stage of the production /distribution process.

 

Who collects VAT?

VAT is collected on behalf of Ethiopian Revenues and customs Authority (ERCA) by individuals firms and organizations that carry out taxable supplies

 

Who is taxable person?

A taxable person is an individual, business enterprise or organization who independently carries out an economic activity. Any individual business or organization that is registered or is required to be registered, a person carrying out taxable import of goods to Ethiopia and a non-resident person who performs services without registration for VAT are subject to taxation.

 

What is taxable activity?

The activity which is carried on continuously or regularly by any registered person in Ethiopia or party in Ethiopia Whether or not carried on continuously or regularly for a pecuniary profit that involves or is intended to involve, in the whole or in part, the supply of goods or services to another person for consideration.

 

What are Exempted Transactions from VAT?

 1. "Dwelling" means any building, premises, structure
 2. The sale or transfer of a used dwelling, or the lease of dwelling.
 3. The rendering or financial services.
 4. The import of goods to be transferred to the National Bank of Ethiopia
 5. The rendering by religious organizations of religious or church related services.
 6. Rendering of medical services
 7. Rendering of educational services
 8. The supply of electricity & water and so on are among the many.

 

What is the supply of goods or supply of services mean?

A supply of goods or a grant of the use or right to use goods under a rental agreement, credit agreement, freight contract, agreement for charter, or any other agreement under which such use or right to use is granted, including provision of thermal electrical energy gas or water.

 

What are taxable supplies?

These are goods and services other than those classified exempt supplies. Certain supplies are exempt from VAT for example

 

What is taxable importation?

Taxable importation is the importation of any good in to Ethiopia, with the exception of certain goods which have been classified as exempt importation, are subject to 15% taxation.

 

What must you do as a taxable person?

If you are a taxable person you must, by law fulfill the following obligations

 

end faq

What is Employment Income Tax?

Employment income tax is a tax on the earnings of an employee. The government collects this tax from any individual employees, other than contractors, engaged whether on a permanent or temporary basis to perform services under the direction and control of the employer. Employment income includes any payment or gain in cash or in kind received from employment by the employee subject to certain exemptions: see below. Employment income is one of the most well known forms of tax in Ethiopia. In 2008/9 fiscal year, employment income tax amounting to 1.017 billion birr was collected from payments made by employers to employees. This represents 4.31% of the total revenue collected by the Tax Authority in that fiscal year.

 

end faq

What is customs examination of goods?

To speed up the examination of the goods, the customs officer uses scanning machines which takes approximately three to five minutes. This has enabled ERCA to detect a wide variety of illegal goods concealed in the import-export cargo. The examination is directed against smuggling, an illegal act of bringing or taking out of the country goods for which duty has not been paid and goods the importation or exportation of which is prohibited. The examination of import export goods is under the jurisdiction of customs stations, branch offices of the Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA).

 

Which goods are to be examined by scanning machine?

All import-export and transit goods which its risk level is red are to be examined by scanning machine. The examination of the goods takes place at the entry or exit customs control stations at the border and at any place in the transit route where scanning machine is installed.

 

What if your cargo is suspected of smuggled goods?

When the result of the scanning machine leads to a suspicion that there might be smuggled goods in your cargo, the customs control station may escort the suspected cargo to its destination. Then, the customs station at the destination examines the goods manually, studies the nature of the violation against customs law and its negative impact on the interest of the government and the public at large. Finally, resolves the offence using a method which has two aspects. First, the customs station tries to solve the problem administratively if it believed that the offence involved with smuggling is only a minor one. Second, if the customs station believed that the smuggler has committed serious offence, the case will be taken to court.

 

Is there any service charge for goods examined by scanning machine?

All goods examined by scanning machine shall pay service charge of 0.07 percent of the duty paying value of the goods. However, the following goods are excluded from service charge:

 1. goods entitled to be beneficiary of export trade incentive scheme
 2. export goods
 3. goods imported by embassies, continental and international organizations
 4. goods imported by government organizations

 

end faq

How can I calculate the total payable tax on my imported item?

What do we mean by Hs Code, Cost, Insurance, and Freight? HS Code is a standardized multi-functional system to classify goods, universally applied by government of all countries, international organizations and individuals in many other fields, such as domestic tax, trade policy, price control, quota control, budgeting, economic research and analysis. Therefore HS Code becomes a universally recognized classification standard and economic language. For instance the Hs Code of offset printing machinery, sheet fed, and office type is 84431200. The HS Code of any specific product has eight digits. You can make a rough calculation of the likely payable tax on your imported item using the tax calculator in the left column of our website. The calculator operates if only it is fed with the correct information. Some of the information the calculator needs include Hs Code, Cost, Insurance, Freight and other costs of your imported item.

Cost

Insurance represents the money or premium that is paid to deliver the item to be imported up to a prescribed customs port. Freight is money paid for the commercial means of transport for delivering the imported item up to the first customs port. Cost stands for the transaction value and other related costs or payment made in exchange for the purchase of your item. Insurance represents the money or premium that is paid to deliver the item to be imported up to a prescribed customs port. Freight is money paid for the commercial means of transport for delivering the imported item up to the first customs port.

 

Exemplary way to calculate customs duty and other taxes on printing machinery

The first step is to click on the Tax Calculation folder. The click on this folder provides you a tax calculator form. In this form you are required to fill the foregoing Hs Code, Cost, insurance, freight and other costs of the imported item. When you completed the form, click on 'Calculate Tax'. The click gives you the rough total payable tax of 1559.55 birr, CIF value (Cost +Insurance +Freight) of 3700 birr and other information about the type of taxes and rates applied to your imported item. In case the HS Code is unknown to you, then you have to click on 'Search on Hs Code' in the left column of our web and this provides a pattern which has three boxes, including Search Option box, HS Code box and Find box. The first box contains an arrow. The click on the arrow provides you two options. These options are 'HS Code' and 'Goods Description'. Then select to use 'goods description' and fill the nomenclature (specific name of your imported item indicated in the Harmonized Commodity Description and Coding System, HS) in the 'Goods Description'box. For instance if the specific name of your imported item is 'Printing Machinery', Let's consider a specific example: you have imported printing machinery into Ethiopia. Hs Code of your printing machinery is 84431200. Suppose, its cost is 3000 birr, payments to insurance and freight companies are respectively 300 birr and 400 birr, and other costs nil (0), how do you think the total customs duty and other taxes can be calculated?

 

Hs Codes

Recommendation The calculator produces erroneous information if your input is incorrect. For instance, if you put into the 'Goods Description' box the word 'Printer' or the phrase 'Printing Machine' instead of 'Printing Machinery' it would not be likely for you to get the desired result. To avoid erroneous results, it is advisable to use those names of the imported item which is indicated in the HS Code. You fill this name in the foregoing box and click on 'find' This provides you a list of 'HS Codes' and 'Goods Description' Out of the list, you have to select the Hs Code and Goods Description that best suits your imported item. Once you select the Hs Code of your imported item, the next step is to fill it in the 'Tax Calculation' form and click on 'Calculate Tax'.

end faq

Visitors: Yesterday 51 | This week 67 | This month 363 | Total 431217

We have 229 guests and no members online