Asset Publisher

ሚኒስትር እና ሚኒስትር ዴኤታዎች

ክቡር አቶ ላቀ አያሌዉ
የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር

Asset Publisher

ክቡር አቶ ተስፋየ ቱሉ
የታክስ ሥርዓት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ

ክብርት ወ/ሮ መሰረት መስቀሌ
የታክስ ኦፕሬሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ