Asset Publisher

የቅርብ ጊዜ ዜናዎች

  • በጥቅምት ወር ከ53 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰበሰበ Thu, 18 Nov 2021
በጥቅምት ወር ከ53 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰበሰበ
  • በመቶ ቀናት እቅድ 108.9 ቢሊዮን ብር እንዲሰበሰብ አቅጣጫ ተሰጠ Fri, 29 Oct 2021
በመቶ ቀናት እቅድ 108.9 ቢሊዮን ብር እንዲሰበሰብ አቅጣጫ ተሰጠ